Miljøpolicy og innrapportering

Lomundal ble sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift i 2023, og markerer dette som en viktig del av vårt arbeid i å hele tiden forbedre oss som aktør i byggebransjen. Her finner du informasjon rundt vår miljøpolicy samt innrapportering. Selv om Lomundal Bygg ikke omfattes av åpenhetsloven som trådte i kraft i 1. juli 2022, ønsker vi fortsatt å stille oss tilgjengelig for de som søker informasjon rundt grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

Har du spørsmål om dette eller vår miljøpolicy, ta gjerne kontakt med oss på post@lomundalbygg.no.

 

Trym i dialog med en av håndverkerne hos Lomundal ute på et prosjekt.

Lomundals miljøpolicy

I tillegg til at Lomundal skal ivareta alle som jobber på våre prosjekter, skal vi også ta hensyn til miljøet rundt oss. Byggebransjen står for 15% av utslippene i Norge, og vi har derfor et stort ansvar i det arbeidet vi gjør mot et grønt skifte.

Lomundal har foretatt en grundig kartlegging og vurdering av de vesentlige miljørisikoene vi må håndtere. Alle har et ansvar for å minimere og begrense bruken av naturressurser og materialer, og beskytte omgivelsene sine mot de største miljørisikoene.

 • Avfall

  Vi skal minimere avfallet vi produserer, og legge til rette for ombruk og gjenbruk. I Lomundal skal alt kildesorteres og plasseres i merkede containere/avfallsekker. Våre ansatte og samarbeidspartnere på prosjekt skal til enhver tid være kjent med avfallsrutinene på prosjektet de jobber på.

 • Drivstoff og energibruk

  Vi skal prioritere løsninger som begrenser og minimerer energibruken på prosjektene våre. Dette gjør vi blant annet gjennom å ha el-biler som firmabiler, i tillegg til å ha fokus på unødvendig kjøring og tomgangskjøring.

 • Forbruk av naturressurser og materialer

  For å redusere svinn og materialer, skal de oppbevares og flyttes på en måte som gjør at de ikke blir skadet. Våre ansatte og samarbeidspartnere skal alltid vurdere om brukte materialer eller rester kan gjenbrukes, i tillegg til å utnytte nye materialer på best mulig måte.

 • Kjemikalier

  Kjemikaliene vi jobber med skal alltid håndteres på riktig måte. Ansatte og samarbeidspartnere på prosjekt skal vite hvilket verneutstyr som skal brukes, og hva som skal gjøres ved uønsket personlig eksponering eller søl.

  I tillegg til dette skal de vite hvordan avfallet håndteres og hvordan kjemikaliene oppbevares. Denne informasjonen finnes i sikkerhetsbladet som ligger i prosjektets stoffkartotek.

 • Utilsiktede utslipp til grunn og vann

  Utilsiktede utslipp til vann, jord og luft skal ikke forekomme. Forebygging av dette gjøres ved at tanker, fyll- og vaskeplasser og kjemikaliecontainere plasseres i områder hvor risiko for spredning er minimal. De skal ikke plasseres i nærheten av sluk, avløp, vann, bekker og elver.

  Våre ansatte og samarbeidspartnere på prosjekt skal gjøre alt for å hindre at søl og væske sprer seg. Skulle det oppstå søl, så skal utslippet samles opp og oppbevares i tett emballasje før det leveres inn som riktig type avfall.

 • Vi bryr oss om vårt lokalmiljø!

  Vi skal være til minst mulig belastning for våre omgivelser, og vi har derfor fokus på å minimere rot, støy, støv og rystelser. Våre ansatte og samarbeidspartnere er en del av vårt ansikt utad, og skal ta hensyn til miljøet rundt!

 • Lomundals samarbeidspartnere

  Vi driver i en bransje som er preget av mange leverandører, samarbeidspartnere og underentreprenører. Lomundal jobber derfor aktivt med å tilknytte oss samarbeidspartnere som jobber etter samme standard som oss, og med de samme verdiene vi etterstreber når det kommer til miljø.

Innrapportering Miljøfyrtårn

Her kan du følge med på vår innrapportering og statistikk som vi årlig sender inn til Miljøfyrtårn for å beholde vår sertifisering.

Lomundal Bygg - Miljøfyrtårn